ശ്രീനീലകണ്ഠമഹാപ്രഭു

ശ്രീനീലകണ്ഠമഹാപ്രഭു

സമൂഹത്തിലെ പാഴ്‌ച്ചെടികളുടെ വളക്കൂട്ടുള്ള ഭാരതഭൂമി ഇന്നും ഊഷരഭൂമിയാകാതെയവശേഷിക്കുന്നത് സ്വാമിജിയെപ്പോലെ ഉഗ്രതപസ്വികളായ മഹാത്മാക്കളുടെ കരുണാകടാക്ഷംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്.

ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍ത്തം – കവിത

ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍ത്തം – കവിത

ബ്രാഹ്മമൂഹൂര്‍ത്തം! പ്രകൃതിതന്‍ ചൈതന്യ- പൂര്‍ണമാമാത്മീയയാമം....ശുദ്ധിതന്‍ രൂപമായ് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെന്നുമുദിക്കും മുഹൂര്‍ത്തം... രാവിന്റെയന്തിമഭാഗത്തിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മപ്രതീകമാംയാമം... രാവിന്റെയന്തിമഭാഗത്തിലെത്തുന്ന - ബ്രഹ്മപ്രതീകമാം യാമം...

സമാധ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പൂന്തുറസ്വാമികള്‍

സമാധ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പൂന്തുറസ്വാമികള്‍

ആശ്രമത്തില്‍നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് പൂന്തുറ. ഇതൊരു കടലോരപ്രദേശമാണ്. ഏറെ മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളായ മീന്‍പിടുത്തക്കാരും (ധീവരര്‍) തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്നിടം. ഇരുകൂട്ടരുംതമ്മില്‍ കടുത്ത സംഘട്ടനങ്ങളും പതിവാണ്.

ഗുരുസാന്നിദ്ധ്യം മഹാസമാധിക്കുശേഷം

ഗുരുസാന്നിദ്ധ്യം മഹാസമാധിക്കുശേഷം

സ്വാമിജിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉല്‍ക്കണ്ഠാജനകങ്ങളായ അനേകം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. തീവ്രമായ ജീവിതസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്ത് ധര്‍മാര്‍ത്ഥം കര്‍മനിരതനാകാനുള്ള ശക്തിയുമുന്മേഷവും ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹമാണെന്നതിനുള്ളതിനു തെളിവുകളും ഏറെയുണ്ട്.

പ്രകൃതിജയം

പ്രകൃതിജയം

ജയന്തി ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് വിശേഷാവസരങ്ങളിലും അന്നദാനം ആശ്രമത്തില്‍ പതിവായിരുന്നു. പൂജിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ സ്വാമിജിക്കിഷ്ടം അന്നദാനമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമനവമി അന്നദാനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങള്‍ വന്നുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്രകൃതിരഹസ്യം

പ്രകൃതിരഹസ്യം

എല്ലാ വസ്തുക്കളും ത്രിഗുണസ്വരൂപമായതുകൊണ്ട് സ്വഭാവസാമ്യത നിലനില്ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ജീവാത്മാവിന്റെ കര്‍മാനുസൃത വൈവിധ്യങ്ങള്‍ ഇവയോടനുബന്ധമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് വസ്തുവൈവിധ്യമുണ്ടാക്കിത്തരുന്നത്. ഒരേ വസ്തുവിനെ പലതരത്തില്‍ കാണുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സാധാരണത്വമാണ്.

ജാത്യന്തരപരിണാമം

ജാത്യന്തരപരിണാമം

ആവിഷ്‌കരണവും തിരസ്‌കരണവും ജീവന്റെ ഉഭയകര്‍മങ്ങളാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് കാലം. ഈ കാലസങ്കല്പത്തിന്റെ സ്ഥൂലാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതിയെന്ന അവസ്ഥാഭേദം ജീവന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കും സ്ഥിതിക്കും അടിസ്ഥാനമായ ശക്തിവിശേഷം ഒന്നുതന്നെയാണ്.

ഭൂതപരിവര്‍ത്തനം

ഭൂതപരിവര്‍ത്തനം

ഈശ്വരന്റെ ബ്രാഹ്മിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന വിക്ഷേപശക്തി അനന്തമായ അവ്യക്തഭൂതങ്ങളെയും മഹദ്ഭൂതങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ അവയുടെ സൂക്ഷ്മമാത്രകളിലേയ്ക്ക് ഈശ്വരന്റെ വൈഷ്ണവീശക്തിപ്രവഹിക്കും. വൈഷ്ണവീശക്തിയാണ് മഹാഭൂതമാത്രകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത്.

സൂര്യചന്ദ്രകല്പന

സൂര്യചന്ദ്രകല്പന

പാതജ്ഞലയോഗസൂത്രമായ വിഭൂതിപാദത്തിലെ അമ്പത്താറു സൂത്രങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി സാധകനെ യോഗിയാക്കിമാറ്റുന്ന സാധനാക്രമംകൊണ്ട് പ്രഖ്യാതമാണ്. ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏതു യോഗമാര്‍ഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന ചോദ്യം തികച്ചും അപ്രസക്തമാണ്.

സര്‍വവുമാത്മാവില്‍

സര്‍വവുമാത്മാവില്‍

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ വസ്തു സങ്കല്പങ്ങള്‍കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്ന സര്‍വ്വവും എവിടെനിന്നെങ്ങോട്ടെന്ന് അറിയാന്‍ കഴിയുന്നതുമൂലം യോഗിക്കു തന്റെ അറിവില്‍ പ്രപഞ്ചം ത്രസരേണു സമാനമായിത്തീരുന്നു. യോഗവാസിഷ്ഠം (പൂര്‍വരാമായണം) മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു.

ഗുരുപരമ്പര

സോഷ്യല്‍മീഡിയ

Page 1 of 9123Next ›Last »