മൃഗസംരക്ഷണം

July 4, 2012 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

ഇണക്കടുവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ സംഗീത എന്ന പെണ്‍കടുവയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല ആശുപത്രിയില്‍ അടിയന്തിര ശസത്രക്രീയ നടത്തിയപ്പോള്‍.

ഇണക്കടുവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ സംഗീത എന്ന പെണ്‍കടുവയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരംമൃഗശാല ആശുപത്രിയില്‍ അടിയന്തിര ശസത്രക്രീയ നടത്തിയപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍