എയര്‍ മാര്‍ഷല്‍ എസ്.പി. സിങ്ങിന്റെ യാത്ര അയപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ ചടങ്ങ്

July 31, 2012 കേരളം

എയര്‍ മാര്‍ഷല്‍ എസ്.പി. സിങ്ങിന്റെ യാത്ര അയപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ ചടങ്ങ്

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം