മത്സ്യസഭ കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബാബു നിര്‍വഹിക്കുന്നു

August 13, 2012 കേരളം

മത്സ്യസഭ കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.ബാബു നിര്‍വഹിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം