ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയ്ക്കു മുന്നില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണേശവിഗ്രഹം.

August 22, 2012 കേരളം

ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ടയ്ക്കു മുന്നില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണേശവിഗ്രഹം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം