നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സെക്രട്ടറി ടി.കെ.മനോജ്കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

August 23, 2012 കേരളം

നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സെക്രട്ടറി ടി.കെ.മനോജ്കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം