ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക തീരസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും

August 28, 2012 ദേശീയം

ശ്രീലങ്കന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ റിയര്‍ അഡ്മിറല്‍ ആരാ ദിയാസ് ഇന്ത്യന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ വൈസ് അഡ്മിറല്‍ എ.പി.മുരളീധരന്‍ എന്നിവര്‍ തീരസൂരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ദേശീയം