വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ പുതിയ ശ്രീമൂലം മന്ദിരത്തിന്റെ നോര്‍ത്തേണ്‍ വിംഗിന്റെ താക്കോല്‍ കെമാറ്റചടങ്ങ്‌

September 15, 2012 കേരളം

 

തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ പുതിയ ശ്രീമൂലം മന്ദിരത്തിന്റെ നോര്‍ത്തേണ്‍ വിംഗിന്റെ താക്കോല്‍ സാംസ്‌കാരിക-ആസൂത്രണ മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ് ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജുള ചെല്ലൂരിന് കൈമാറുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം