തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഇന്‍റേ‍ണല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച തുടര്‍വിദ്യഭ്യാസ പരിപാടി മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

September 23, 2012 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഇന്‍റേ‍ണല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച തുടര്‍വിദ്യഭ്യാസ പരിപാടി മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം