വീട്ടുവളപ്പില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി: സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പച്ചക്കറിവിത്തു വിതരണം

September 26, 2012 കേരളം

സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ പച്ചക്കറികൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോട്ടന്‍ഹില്‍ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തു വിതരണം ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം