കോട്ടന്‍ഹില്‍ സ്കൂള്‍ ഗവണ്‍‍മെന്റ് എല്‍ പി സ്ക്ളിന് എം എല്‍ എ ഫണ്ടു വിനിയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ബസ്സിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ മന്ത്രിവി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

September 28, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം