ജമ്മുകാശ്മീരില്‍ വീരമ്യത്യുവരിച്ച ധീരജവാന്‍ വിനോദിന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.എന്‍.സതീഷ് വിനോദിന്റെ അമ്മ കെ.ലീലാകുമാരിക്ക് കൈമാറുന്നു

October 20, 2012 കേരളം

ജമ്മുകാശ്മീരില്‍ വീരമ്യത്യുവരിച്ച ധീരജവാന്‍ വിനോദിന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.എന്‍.സതീഷ് വിനോദിന്റെ അമ്മ കെ.ലീലാകുമാരിക്ക് കൈമാറുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം