നെയ്യാറ്റിന്‍കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേടില്‍ക്കണ്ട് വിലയിരുത്താന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ .

November 2, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം