പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വികസനരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

November 16, 2012 കേരളം

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വികസനരേഖ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.എന്‍ സതീഷിന് നല്‍കികൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം