ഡെങ്കിപ്പനി നിവാരണവും ബോധവല്‍ക്കരണവും: ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ശ്രീചിത്രാഹോം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍

November 19, 2012 കേരളം

ഡെങ്കിപ്പനി നിവാരണവും ബോധവല്‍ക്കരണവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ശ്രീചിത്രാഹോം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം