ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ മഹാസമാധി ദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തിലെ സമാധിമണ്ഡപം

November 25, 2012 കേരളം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ മഹാസമാധി ദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തിലെ സമാധിമണ്ഡപം.

ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കു ശേഷം ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് വിഭൂതി നല്‍കുന്നു.

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം