ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന

November 26, 2012 കേരളം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 6-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 25ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം