ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം

January 3, 2013 ഗുരുവാരം

ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യവിരചിതമായ ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം,
ആലാപനം: വട്ടപ്പാറ സോമശേഖരന്‍ നായരും സംഘവും (ശ്രീരാമായണ നവാഹയജ്ഞവേദിയില്‍ പാരായണം ചെയ്തത്)

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ഗുരുവാരം