ഗുരുപ്രണാമത്തിനായി വരിനില്‍ക്കുന്ന ശ്രീനീലണ്ഠവിദ്യാപീഠത്തിലെ കുരുന്നുകള്‍

January 10, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദ ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ഗുരുപാദ സമാധി മണ്ഡപത്തില്‍ ഗുരുപ്രണാമത്തിനായി വരിനില്‍ക്കുന്ന ശ്രീനീലകണ്ഠവിദ്യാപീഠത്തിലെ കുരുന്നുകള്‍ .SRDA-Neelakanta vidyapeedom1
ശ്രീനീലകണ്ഠവിദ്യാപീഠത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി വിഭൂതി നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.
SRDA-Neelakanta vidyapeedom2

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍