മൂല്യബോധയാത്രയുടെ ജില്ലാതല സ്വീകരണച്ചടങ്ങ് ഗാന്ധിപാര്‍ക്കില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

February 7, 2013 കേരളം

mulyabodha yathraവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മൂല്യബോധയാത്രയുടെ ജില്ലാതല സ്വീകരണച്ചടങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗാന്ധിപാര്‍ക്കില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം