ഗൃഹാങ്കണത്തില്‍ അശോകത്തിന്റെയും ചന്ദനത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനപദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

March 15, 2013 കേരളം

prd2-16-3-2013ഗൃഹാങ്കണത്തില്‍ അശോകത്തിന്റെയും ചന്ദനത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനപദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം