ശ്രീരാമരഥം മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം നടത്തി

April 4, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

Kadampuzhaശ്രീരാമരഥത്തിന് മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്വീകരണം ലഭിച്ചപ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍