പാലക്കാട് കരിമ്പുഴ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീരാമരഥത്തിന് സ്വീകരണം നല്‍കിയപ്പോള്‍

April 4, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

photo1-sliderപാലക്കാട് കരിമ്പുഴ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീരാമരഥത്തിന് സ്വീകരണം നല്‍കിയപ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍