അനന്തപുരി ഹിന്ദുമഹാസമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീപദ്മനാഭദാസ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മഹാരാജാവ് സംസാരിക്കുന്നു

May 19, 2013 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

അനന്തപുരി ഹിന്ദുമഹാസമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളത്തില്‍ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മഹാരാജാവ് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍, ഡോ.സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി, ഒ.രാജഗോപാല്‍ എന്നിവര്‍ സമീപം.

അനന്തപുരി ഹിന്ദുമഹാസമ്മേളനത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീപദ്മനാഭദാസ ഉത്രാടം തിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മഹാരാജാവ് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍, ഡോ.സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി, ഒ.രാജഗോപാല്‍ എന്നിവര്‍ സമീപം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍