ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ മഹാസമാധി വാര്‍ഷികദിനത്തില്‍ മഹാസമാധി പൂജയ്ക്കുശേഷം സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് വിഭൂതിപ്രസാദം നല്‍കുന്നു.

May 27, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

Photo-4-pb

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍