പള്ളിച്ചല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന കരാട്ടെ പരിശീലനത്തില്‍ നിന്ന്

July 8, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

karatte

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍