പദ്ധതിനിര്‍വഹണം: ജില്ലാതല ശില്‍പശാലയില്‍ ആസൂത്രണബോര്‍ഡംഗം ജി.വിജയരാഘവന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

July 29, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-29-7-2013പദ്ധതിനിര്‍വഹണം വിലയിരുത്താന്‍ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബോര്‍ഡ് തയാറാക്കിയ പ്ലാന്‍ സ്‌പെയ്‌സ് എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ ജില്ലാതല ശില്‍പശാലയില്‍ ആസൂത്രണബോര്‍ഡംഗം ജി.വിജയരാഘവന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍