കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ.ശശിതരൂര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സമ്മാനവിതരണം നടത്തുന്നു.

October 1, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

prd-1-10-2013കേന്ദ്രീയവിദ്യായലയ സങ്കതാന്‍ സുവര്‍ണജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ.ശശിതരൂര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സമ്മാനവിതരണം നടത്തുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍