നന്മ പാഠം മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി കല്ലിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഉദ്ഘാടനം

October 4, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

നന്മ പാഠം മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി കല്ലിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ അഖിലേന്ത്യാ ഗാന്ധി സ്മാരകനിധി ചെയര്‍മാന്‍ പി.ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍