നവംബര്‍ മാസത്തെ റേഷന്‍ വിതരണം

November 4, 2013 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: 2013 നവംബര്‍ മാസത്തേയ്ക്ക് റേഷന്‍കടകള്‍ വഴി ഇനിപ്പറയുന്ന അളവിലും നിരക്കിലും റേഷന്‍ സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ 25 കിലോഗ്രാം അരിയും രണ്ട് രൂപ നിരക്കില്‍ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും. എ.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 8.90 രൂപ നിരക്കില്‍ ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം അരി. എ.പി.എല്‍. വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട രണ്ടു രൂപ നിരക്കിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യവിതരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം അരി. വൈദ്യുതീകരിച്ച വീടുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും അരലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണയും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീടുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നാല് ലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണയും ലിറ്ററിന് 16 രൂപ നിരക്കിലും എ.എ.വൈ. വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ 35 കിലോഗ്രാം അരി. അന്നപൂര്‍ണ്ണ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 10 കിലോഗ്രാം അരി സൗജന്യമായും കിലോഗ്രാമിന് 13.50 രൂപ നിരക്കില്‍ ബി.പി.എല്‍./എ.എ.വൈ. വിഭാഗത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 400 ഗ്രാം പഞ്ചസാര. എ.പി.എല്‍. വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 12 രൂപ നിരക്കില്‍ കാര്‍ഡൊന്നിന് രണ്ട് കിലോഗ്രം ആട്ട എന്നിവ ലഭിക്കും.

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി അവര്‍ക്കര്‍ഹതപ്പെട്ട വിഹിതം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍. ബന്ധപ്പെട്ട റേഷന്‍കടകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. കാര്‍ഡുടമകള്‍ ഇവ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 1800-425-1550 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പരിരോ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ/താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിലോ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലോ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടര്‍, പബ്ലിക് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം-33 വിലാസത്തിലോ അറിയിക്കാം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍