ആറ്റുകാല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 4ന് നടന്ന സമൂഹ വിവാഹച്ചടങ്ങില്‍ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

November 5, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍