24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കുശേഷമുള്ള ദര്‍ശനപുണ്യം

November 25, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

ഗുരുനാഥന് സഹസ്രകോടി പ്രണാമം: 24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കുശേഷമുള്ള ദര്‍ശനപുണ്യം

ഗുരുനാഥന് സഹസ്രകോടി പ്രണാമം: 24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കുശേഷമുള്ള ദര്‍ശനപുണ്യം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍