24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കൊപ്പം നടന്ന ഭജന

November 25, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 7-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 24ന് നടന്ന മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കൊപ്പം നടന്ന ഭജന

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 7-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കൊപ്പം നടന്ന ഭജന.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍