ദീപാലങ്കൃതമായ ശ്രീപത്മനാഭക്ഷേത്ര ഗോപുരം: ലക്ഷദീപത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം ക്ഷേത്രഗോപുരത്തില്‍ അലങ്കാരദീപം തെളിച്ചപ്പോള്‍

January 12, 2014 വാര്‍ത്തകള്‍

ഫോട്ടോ: രാജു സുന്ദരം

ഫോട്ടോ: രാജു സുന്ദരം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍