അമ്മേ ശരണം: ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി അഗ്നി തെളിച്ച് പോകുന്ന ഭക്ത

February 16, 2014 വാര്‍ത്തകള്‍

പോട്ടോ: ലാല്‍ജിത്.ടി.കെ

ഫോട്ടോ: ലാല്‍ജിത് ടി.കെ

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍