പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര

April 5, 2017 വാര്‍ത്തകള്‍

ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ പാളയം ശ്രീഹനുമത് സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര.

ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ പാളയം ശ്രീഹനുമത് സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍