ചപ്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകം

April 5, 2017 വാര്‍ത്തകള്‍

chapram-abhishekam-pb

ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ ചപ്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകംചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍