മുന്‍ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ സൗഹൃദകൂട്ടായ്മയില്‍ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ കെ.ആര്‍.ഗൗരിഅമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആദരിക്കുന്നു

September 28, 2017 വാര്‍ത്തകള്‍

പഴയ നിയമസഭാ ഹാളില്‍ നടന്ന മുന്‍ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ സൗഹൃദകൂട്ടായ്മയില്‍ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ കെ.ആര്‍.ഗൗരിഅമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആദരിക്കുന്നു

പഴയ നിയമസഭാ ഹാളില്‍ നടന്ന മുന്‍ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ സൗഹൃദകൂട്ടായ്മയില്‍ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ കെ.ആര്‍.ഗൗരിഅമ്മയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആദരിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍