ശ്രീഗുരുപാദ അഷ്‌ടോത്തര ശതനാമ സ്‌തോത്രം

June 1, 2011 സനാതനം

ഓം സീതാരാമാംഘ്രി സന്യസ്‌ത ഹൃദയായ നമോ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മഹൈമവതോത്തുംഗ ശൃംഗസ്ഥായ നമോ നമഃ
ഓം കനകാരുണ വര്‍ണ്ണശ്രീ കലിതായ നമോ നമഃ
ഓം സര്‍വവേദാന്ത സിദ്ധാന്ത സ്വരൂപായ നമോ നമഃ
ഓം ശിവോfഹമിതി പ്രത്യക്ഷ വിജ്‌ഞാനായ നമോ നമഃ
ഓം കൗസല്യാതനയാനന്ദ നിലയായ നമോ നമഃ
ഓം സീതാരാമ ഗുണഗ്രാമ രഞ്‌ജിതായ നമോ നമഃ
ഓം ഋക്‌യജുഃസാമവേദാനാം ചൈതന്യായ നമോ നമഃ
ഓം രാമായണ മഹാവേദ മുദിതായ നമോ നമഃ
ഓം അഹോരാത്ര രാമകാവ്യ കീര്‍ത്തനായ നമോ നമഃ     10

ഓം രാമദാസ മഹോപാധി വിശിഷ്‌ടായ നമോ നമഃ
ഓം മഹാദേവ തപോഭൂമി നിലയായ നമോ നമഃ
ഓം കദളീ വനികാമദ്ധ്യ നിവാസായ നമോ നമഃ
ഓം ഗുഹാക്ഷേത്രാന്തസ്ഥ ശംഭു പൂജകായ നമോ നമഃ
ഓം നീലകണ്‌ഠ മഹാദേവ കീര്‍ത്തനായ നമോ നമഃ
ഓം മൃത്യുഞ്‌ജയാശിഷാ മൃത്യുമതീതായ നമോ നമഃ
ഓം നിത്യശ്രീ ബ്രഹ്മചാരിത്വ സ്വരൂപായ നമോ നമഃ
ഓം സര്‍വലോകാധാരഭൂത ഗുരുത്വായ നമോ നമഃ
ഓം ആനന്ദകിരണൈര്‍ ദീപ്‌തമണ്‌ഡലായ നമോ നമഃ
ഓം തപസാനിര്‍ജ്ജിതാശേഷ ഭുവനായ നമോ നമഃ     20

ഓം ബ്രഹ്മലോകപ്രാപി ദിവ്യാരാധനായ നമോ നമഃ
ഓം ആരാധനാഫലാമോദ സംപ്രദാത്രേ നമോ നമഃ
ഓം കര്‍പ്പൂരാരാധനാകപ്‌ത നര്‍ത്തനായ നമോ നമഃ
ഓം കര്‍പ്പൂരദീപ സന്ദീപ്‌ത ദിഗന്തായ നമോ നമഃ
ഓം പുഷ്‌പവൃഷ്‌ട്യാഭിപൂര്‍ണ്ണാശാമണ്‌ഡലായ നമോ നമഃ
ഓം അദൈ്വത വിമലാനന്ദ വര്‍ഷണായ നമോ നമഃ
ഓം രാമാഭിഷേക സംപൂര്‍ണ്ണ സംഭാരായ നമോ നമഃ
ഓം ദേവഗന്ധര്‍വഗീതാഭിനന്ദിതായ നമോ നമഃ
ഓം ക്ഷീരാഭിഷേക സന്തോഷ കലിതായ നമോ നമഃ
ഓം അഭിഷേകാര്‍ത്ഥമാനീത ക്ഷീരദാത്രേ നമോ നമഃ      30

ഓം ഗംഗാംഭഃകപ്‌തരാമാഭിഷേചനായ നമോ നമഃ
ഓം പൂര്‍ണ്ണ ബ്രഹ്മരസാസ്വാദ സിദ്ധിദായ നമോ നമഃ
ഓം വിഭൂതി തിലകൈര്‍ലോക പാവനായ നമോ നമഃ
ഓം പായസാന്നേന സര്‍വേഷാം മോദനായ നമോ നമഃ
ഓം വാത്സല്യരസസംസിക്ത ഹൃദയായ നമോ നമഃ
ഓം അന്നദാനേന സര്‍വാഭി രക്ഷകായ നമോ നമഃ
ഓം ലോകഃ കുടുംബമിത്യാര്‍ഷ വചനായ നമോ നമഃ
ഓം ഐകമത്യമഹാസൂക്ത ദേശികായ നമോ നമഃ
ഓം നാസദീയ പ്രാണസൂക്ത തത്ത്വാര്‍ത്ഥായ നമോ നമഃ
ഓം പുരുഷബ്രഹ്മസൂക്താര്‍ത്ഥ സുദേഹായ നമോ നമഃ      40

ഓം ശതരുദ്ര മഹാമന്ത്രലസിതായ നമോ നമഃ
ഓം ഇതിഹാസ പുരാണാദി നിലയായ നമോ നമഃ
ഓം കാലദേശോപാധിമുക്ത സദ്രൂപായ നമോ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസാകല്യ ചിദ്രൂപായ നമോ നമഃ
ഓം വാഗതീത മഹാനന്ദ സ്വരൂപായ നമോ നമഃ
ഓം അദൈ്വത സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹായ നമോ നമഃ
ഓം ആശ്രമോ ഹിമവാനേവം ബ്രുവാണായ നമോ നമഃ
ഓം അസ്‌മാത്‌ സര്‍വോലഭ്യഇതി സന്മാര്‍ഗ്ഗായ നമോ നമഃ
ഓം യദാശ്രമേഹിമാദ്രൗ ചേത്യാര്‍ഷദാത്രേ നമോ നമഃ
ഓം യന്നേഹാസ്‌തി ഹിമാദ്രൗ നേത്യാത്മദായ നമോ നമഃ      50

ഓം സഹസ്രകോടി ഭക്തൗഘ സംശ്രിതായ നമോ നമഃ
ഓം അഭയപ്രദാന സത്‌കര്‍മ്മ ദീക്ഷിതായ നമോ നമഃ
ഓം സര്‍വരക്ഷാവിധൗ വിഷ്‌ണുവിക്രമായ നമോ നമഃ
ഓം കാമക്രോധാദി ഷഡ്‌വര്‍ഗ്ഗനാശനായ നമോ നമഃ
ഓം യക്ഷരക്ഷൗഘഗന്ധര്‍വോച്ചാടനായ നമോ നമഃ
ഓം സര്‍വദുഃഖ വിനാശോദ്യത്‌ ശങ്കരായ നമോ നമഃ
ഓം സര്‍വാഭീഷ്‌ട പ്രദാതൃത്വേ മന്ദാരായ നമോ നമഃ
ഓം കല്യാണഗണദാനൈക നിരതായ നമോ നമഃ
ഓം ലോഷ്‌ടവദ്ദേവസൗഭാഗ്യ നിരാകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ
ഓം ദേവത്വപദസംപ്രാപ്‌തി വിമുഖായ നമോ നമഃ      60

ഓം രാജയോഗമഹാഭ്യാസ ദേശികായ നമോ നമഃ
ഓം യോഗചര്യാ വശീഭൂത ത്രിലോകായ നമോ നമഃ
ഓം അണിമാദി മഹൈശ്വര്യ സംസിദ്ധായ നമോ നമഃ
ഓം രാമസന്യസ്‌താഷ്‌ടസിദ്ധി വിഭവായ നമോ നമഃ
ഓം ഹനൂമദ്‌കീര്‍ത്തനൈര്‍ഭാവ വര്‍ദ്ധിതായ നമോ നമഃ
ഓം ഭക്തരക്ഷാര്‍ത്ഥമാകാശ ഗമനായ നമോ നമഃ
ഓം ഭക്തരക്ഷോദ്യതവ്യാഘ്ര സ്വരൂപായ നമോ നമഃ
ഓം ഝില്ലീമണ്‌ഡൂക ഭല്ലൂക വേഷാഢ്യായ നമോ നമഃ
ഓം ആദിത്യാദ്‌വേദ ശാസ്‌ത്രാദി സംഗൃഹീത്രേ നമോ നമഃ
ഓം പമ്പാതീരഗതശ്രീരാമാനന്ദായ നമോ നമഃ      70

ഓം ശ്രീരാമലക്ഷ്‌മണാരൂഢ ശ്രീസ്‌കന്ധായ നമോ നമഃ
ഓം ഋഷ്യമൂകാചലേ രാമസമാനേത്രേ നമോ നമഃ
ഓം രാമസുഗ്രീവ സന്മൈത്രീ സഖ്യകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ
ഓം ശ്രീരാമദൗത്യ കര്‍മ്മൈക ജീവിതായ നമോ നമഃ
ഓം സമുദ്രലംഘനേ ധീര നിശ്ചയായ നമോ നമഃ
ഓം മഹേന്ദ്രാഗ്രേമഹാരൂപ സംസ്ഥിതായ നമോ നമഃ
ഓം ലീലയാ വിഘ്‌നസംഘാത ഭഞ്‌ജനായ നമോ നമഃ
ഓം ലങ്കാമംബരമാര്‍ഗ്ഗേണ പ്രവിഷ്‌ടായ നമോ നമഃ
ഓം ജാനകീപാദപദ്‌മശ്രീ ദര്‍ശനായ നമോ നമഃ
ഓം ദശഗ്രീവ മഹാഗര്‍വ ഖണ്‌ഡനായ നമോ നമഃ     80

ഓം സീതാ സന്ദേശസൗഭാഗ്യ വാഹകായ നമോ നമഃ
ഓം രാമേണാശ്ലിഷ്‌ട വക്ഷഃശ്രീമഹിതായ നമോ നമഃ
ഓം രാമസര്‍വസ്വ സംസിദ്ധ്യാ ഹര്‍ഷിതായ നമോ നമഃ
ഓം കോടികോടി മഹാമന്ത്രകീര്‍ത്തിതായ നമോ നമഃ
ഓം ശ്രീരാമനവമീ പൂജാഡംബരായ നമോ നമഃ
ഓം പുഷ്‌പകാരോഹണോത്സാഹ വിപുലായ നമോ നമഃ
ഓം വിമാനേ കലിതാനന്ദ നര്‍ത്തനായ നമോ നമഃ
ഓം വിമാനാരൂഢരാമാഭിഷേകകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ
ഓം അയോദ്ധ്യായാം സംപ്രവിഷ്‌ടാഞ്‌ജനേയായ നമോ നമഃ
ഓം രാമസ്വീകരണാനന്ദ സന്ദോഹായ നമോ നമഃ     90

ഓം രാമാഗമന സന്തുഷ്‌ട ഭരതായ നമോ നമഃ
ഓം അയോധ്യാലംകൃതിവ്യഗ്ര ശത്രുഘ്‌നായ നമോ നമഃ
ഓം രാമസേവാ മഹാവീര ലക്ഷ്‌മണായ നമോ നമഃ
ഓം സുഗ്രീവമിത്ര രാജേന്ദു സേവകായ നമോ നമഃ
ഓം വിഭീഷണഗുരോഃ പൂജാനിരതായ നമോ നമഃ
ഓം കുസുമാകരവത്‌ പുഷ്‌പവര്‍ഷണായ നമോ നമഃ
ഓം സഹസ്രദീപ ദീപ്‌താശാ കദംബായ നമോ നമഃ
ഓം തുമുലാനേക വാദിത്ര ഹര്‍ഷിതായ നമോ നമഃ
ഓം ദിവ്യലോകസ്ഥ ദേവാദി വന്ദിതായ നമോ നമഃ
ഓം സീതാരാമാഭിഷിക്തശ്രീ ഹൃദയായ നമോ നമഃ      100

ഓം സ്വീകൃതജ്ഞാന നിത്യേന്ദു ശേഖരായ നമോ നമഃ
ഓം സത്യാനന്ദ സരസ്വത്യാ സംശ്രിതായ നമോ നമഃ
ഓം സീതാരാമ ഹനൂമത്‌ശ്രീമന്ദിരായ നമോ നമഃ
ഓം ശ്രീരാമായണ സന്ദേശ വിഗ്രഹായ നമോ നമഃ
ഓം ജഗദുത്‌പത്തി സംഹ്ലാദനിദാനായ നമോ നമഃ
ഓം ഉദ്‌ഭവ സ്സംഹൃതിദ്വന്ദ്വരഹിതായ നമോ നമഃ
ഓം ആത്മന്യേവാത്മനാപൂര്‍ണ്ണ സന്തുഷ്‌ടായ നമോ നമഃ
ഓം ശ്രീനീലകണ്‌ഠസുബ്രഹ്മ ശ്രീപാദായ നമോ നമഃ      108

രചന: ഡോ. പൂജപ്പുര കൃഷ്‌ണന്‍ നായര്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം