ആറ്റുകാല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍

June 15, 2011 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റൂകാല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ 16 -ാം തീയതി കളഭാഭിഷേകം, അഷ്ടദ്രവ്യാഭിഷേകം രാവിലെ 7 ന്. 17 ന് കളഭാഭിഷേകം രാവിലെ 7 ന് ഭഗവതിസേവ വൈകുന്നേരം 7 .15 ന്

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍