ഗുരു വന്ദനം

September 23, 2011 കേരളം,ദേശീയം,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 76-ാം ജയന്തി ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ (സമാധിമണ്ഡപത്തില്‍) നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന. അര്‍ച്ചനയില്‍ ശ്രീനീലകണ്ഠവിദ്യാപീഠത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം