ഇന്ന് വിജയദശമി

October 6, 2011 സനാതനം

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം  വരദേ കാമരൂപിണീ !

വിദ്യാരംഭം കരിക്ഷ്യാമി  സിദ്ധിര്‍ ഭവതുമേ സദാ !!

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം