ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തിലെ സഹസ്രദീപ ദര്‍ശനപുണ്യം

November 26, 2011 കേരളം,ദേശീയം,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 5-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാമിജിയുടെ സമാധിമണ്ഡപമായ ‘ജ്യോതിക്ഷേത്ര’ത്തില്‍ നടന്ന സഹസ്രദീപ സമര്‍പ്പണം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം