ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 112-ാം അവതാര ജയന്തി ആഘോഷം

December 25, 2011 കേരളം,ദേശീയം,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 112-ാം അവതാര ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്‌

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 112-ാം അവതാര ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രമത്തില്‍ നടന്ന അമൃതഭോജനം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം