ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 112-ാം അവതാര ജയന്തി ആഘോഷം: സംഗീതാര്‍ച്ചന

December 25, 2011 കേരളം,ദേശീയം,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 112-ാം അവതാര ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആശ്രമത്തിലെ ഗുരുപാദ സമാധിമണ്ഡപത്തിനുമുമ്പില്‍ ദിവ്യവിമല്‍ നടത്തിയ സംഗീതാര്‍ച്ചന.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം