ശ്രീരാമരഥത്തിന് കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ സ്വീകരണം ലഭിച്ചപ്പോള്‍

March 27, 2012 കേരളം

ശ്രീരാമരഥം കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ പ്രവേശിച്ചപ്പോള്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍ താലപ്പൊലിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം