കേരളം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വിഭാഗം 2,500 കിലോ പഴയ മത്സ്യങ്ങള്‍ പിടികൂടി

കൊല്ലം: കൊല്ലത്തുനിന്നും 2,500 കിലോ പഴയ മത്സ്യങ്ങള്‍ പിടികൂടി. പരന്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ മറവില്‍ വില്‍ക്കാനെത്തിച്ച മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത്. വൈപ്പിനില്‍നിന്നും നീണ്ടകരയിലെത്തിച്ച് മത്സ്യം ചില്ലറ വില്‍പ്പനക്കാര്‍ക്ക് കൈമാറുന്നതിടെയാണ് പിടികൂടിയത്....

Read more

ദേശീയം

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമ വിശേഷങ്ങൾ

ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

രാഷ്ട്രാന്തരീയം

സനാതനം

സ്വാമിജിയെ അറിയുക

പാദപൂജ

ഗുരുവാരം

ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത