സ്വാമിജിയെ അറിയുക

ഗുരുസ്മരണ – ശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദര്‍

രാമമന്ത്രജപം കൊണ്ട് സിദ്ധപദവിയെ പ്രാപിച്ച നിരവധി പുണ്യപുരുഷന്‍മാരുണ്ട്. അവരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസാശ്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരുപാദര്‍. ലളിതജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഗുരുദേവന്‍ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാവത്തിന്‍റെയും അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും​ ഉടമയായിരുന്നു.

Read more

സ്വാമിജി ജീവന്മുക്തന്‍

ജനിച്ചവര്‍ മരിക്കും. ചിലര്‍ ജനിച്ചത് ശരിയായി ജനിച്ചതു തന്നെ. ആരുടെ ജനനം കൊണ്ടാണോ ആ വംശം സമുന്നതിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആ ആള്‍ ആണ് ശരിയായി ജനിച്ചവന്‍. ആധ്യാത്മികകുലം...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

പുതിയ വാർത്തകൾ