സ്വാമിജിയെ അറിയുക

സന്യാസത്തിന് നൂതന ഭാഷ്യം രചിച്ച യതീന്ദ്രന്‍

ലോകാനുഗ്രഹാര്‍ത്ഥം ജീവിതം നയിക്കുന്ന തപസ്വിയും ജിവന്മുക്തനുമായ ഗുരുവും ആദ്ധ്യാത്മികതൃഷ്ണാപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി ഗുരുവിനെത്തേടി നടക്കുന്ന ശിഷ്യനും ഒരുമിച്ചുചേരുമ്പോഴാണ് ഇരുവരുടെയും ജന്മം സഫലമാകുന്നത്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെയും വിവേകാനന്ദന്റെയും സംഗമം അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു.

Read more

സ്വാമിജി ജീവന്മുക്തന്‍

ജനിച്ചവര്‍ മരിക്കും. ചിലര്‍ ജനിച്ചത് ശരിയായി ജനിച്ചതു തന്നെ. ആരുടെ ജനനം കൊണ്ടാണോ ആ വംശം സമുന്നതിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആ ആള്‍ ആണ് ശരിയായി ജനിച്ചവന്‍. ആധ്യാത്മികകുലം...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

പുതിയ വാർത്തകൾ