ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത

മതവും ആദ്ധ്യാത്മികതയും

മതം പലപല കുഴപ്പങ്ങളും ലോകത്തിലുണ്ടാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നുവെന്നും സമുദായങ്ങളെ തമ്മില്‍ത്തല്ലിക്കുവാനും കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാനും മാത്രമേ അത്‌ ഉപയുക്തമായിത്തീരുന്നുള്ളൂവെന്നും അതുകൊണ്ട്‌ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില്‍നിന്നും മനുഷ്യരെ വിമുക്തരാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ലോകം നന്നാവുകയുള്ളൂവെന്നും...

Read more

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒളിമുഖം

സാര്‍ക്‌ രാഷ്‌ട്രങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്തുകള്‍ വിതയ്‌ക്കുന്നതിലും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഗൂഢമായി സഹായം ചെയ്യുന്നതിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പങ്ക്‌ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും സംശയലേശമന്യെ...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

പുതിയ വാർത്തകൾ