Home » Archives by category » ഗുരുവാരം (Page 2)

ഇതു ആശ്രമമൃഗമാണേ, കൊല്ലരുതേ… കൊല്ലരുതേ…

ഇതു ആശ്രമമൃഗമാണേ, കൊല്ലരുതേ… കൊല്ലരുതേ…

കുലച്ചവില്ലുമായടുക്കുന്ന ദുഷ്യന്തനിലിരിക്കുന്ന തത്ത്വവും പ്രാണനുവേണ്ടി പലായനം ചെയ്യുന്ന മാനിലിരിക്കുന്ന തത്ത്വവും ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു, ഹിമാലയം. ദുഷ്യന്തന്‍ മാനിനുനേരേ തൊടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്പ് ദുഷ്യന്തനുനേരേ തൊടുത്ത അമ്പുതന്നെയാമെന്നാണ് അതിന്റെ സാരം.

പ്രപഞ്ചവും യോഗിയും

പ്രപഞ്ചവും യോഗിയും

നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ജഡത്തിലൂടെ സമാരംഭിച്ച പരിശ്രമം, പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പരിശ്രമം ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളില്‍നിന്നു വളരെ വിദൂരമെന്നുതോന്നാവുന്ന സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിലേക്കു കടന്നുചെന്നു.

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – സൂര്യനെക്കാളുയര്‍ന്ന ഹിമവാന്‍

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – സൂര്യനെക്കാളുയര്‍ന്ന ഹിമവാന്‍

ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പ്രപഞ്ചദര്‍ശനമാണു കാളിദാസന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നു പ്രചരിക്കുന്ന ഭൗതികസങ്കല്പാധിഷ്ഠിതമായ പ്രപഞ്ചദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്നു വളരെ ഭിന്നമാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. വിസ്തൃതമായ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ഹിമാലയം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.

ത്യാഗവും ആത്മശക്തിയും

ത്യാഗവും ആത്മശക്തിയും

മോഷ്ടിച്ചാല്‍ സ്വാമിജി പിടികൂടുമെന്നും കള്ളം പറഞ്ഞാല്‍ അത് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും മത്സരിച്ചാല്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നും പാണ്ഡിത്യഗര്‍വ് കാണിച്ചാല്‍ നാണം കെടുമെന്നുമെല്ലാമുള്ള ഒരു ബോധം സ്വാമിജിയെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ വളര്‍ന്നുവന്നിരുന്നു.

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – നഗാധിരാജന്‍

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – നഗാധിരാജന്‍

ഭൂമണ്ഡലത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു പര്‍വതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ഉയരവും പരപ്പും ദൈര്‍ഘ്യവും ഏറെക്കുറെ കൂടുതലാകകൊണ്ടു നഗാധിരാജപ്പട്ടം ഹിമവാനു ഭംഗിയായി യോജിക്കും. ഇത്രയും ഈ സമസ്ത പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതികവസ്തുതകള്‍. പക്ഷേ കാളിദാസന്റെ ദര്‍ശനം ഇത്രയുംകൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല.

യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം

യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം

ബ്രഹ്മശ്രീ നിലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ ത്യാഗസമ്പൂര്‍ണമായ ജീവിതം അതീവലളിതവും സുഗമവുമായ ചിന്തകള്‍കൊണ്ട് സുഗ്രാഹ്യമായിരുന്നു. ലക്ഷ്യത്തില്‍നിന്ന് മാറാതെ ചിന്തിക്കുവാനും ദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ കണ്ട് പിന്‍തിരിയാതെ, പുരോഗമിക്കുവാനും കെല്പുള്ള കല്പനാശേഷി സ്വാമിജിയുടെ ജീവിതത്തിനെ ഉഗ്രതപസ്യയാക്കിമാറ്റുന്നതിനിടയാക്കി.

കര്‍മഗതി നിയന്ത്രണം

കര്‍മഗതി നിയന്ത്രണം

ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കുകയും ഗുരുവില്‍ത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളിന്റെ പ്രവൃത്തി തപസ്സായി മാറുകയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വിശിഷ്ടഫലം സംഭവിക്കാനിരിയ്ക്കുന്ന വിപരീതഫലങ്ങളെ ലഘുപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഗുരുവിന്റെ

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി

ഇക്കാണായ ലോകവും ജീവന്‍ എന്ന പ്രതിഭാസവും കാര്‍ബണ്‍ ഹൈഡ്രജന്‍ ഓക്‌സിജന്‍ തുടങ്ങിയ ജഡപദാര്‍ത്ഥളുടെ സങ്കരം മാത്രമല്ലേ? അതിനപ്പുറം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ആധാരമായ തത്ത്വം മറ്റെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന എക്കാലത്തെയും ചോദ്യത്തിന് കാളിദാസന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ മറുപടിയാണ്

”ഞങ്ങളെ കാണാന്‍ വന്നവര്‍ കണ്ടേപോവൂ”

”ഞങ്ങളെ കാണാന്‍ വന്നവര്‍ കണ്ടേപോവൂ”

ഉപാസകര്‍, ഉപാസ്യം, ഉപാസന എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്‍ ഉപാസ്യം ഇഷ്ടദേവതയോ അധ്യാത്മലക്ഷ്യത്തിലേതെങ്കിലുമോ ആകാം. അധ്യാത്മലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതിനും ആത്മജ്ഞാനിയാകുന്നതിനും വൈരാഗ്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും അത്യാവശ്യമാണ്.

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – ദേവതാത്മാവായ ഹിമാലയം

കാളിദാസപ്രപഞ്ചം – ദേവതാത്മാവായ ഹിമാലയം

അനന്തവൈഭവ സമൃദ്ധിയാര്‍ന്ന ഭാരത രാജ്യത്തിന്റെ അമൃതസമാനമായ മഹിമാവ് ആകണ്ഠമാസ്വദിച്ച് പരിധികളില്ലാത്ത ആനന്ദലഹരിയില്‍ മധുരമധുരമായി പാടിയ കവികുല ചക്രവര്‍ത്തിയാണു കാളിദാസന്‍. ഭാരതനാടും ഭാരതീയ സംസ്‌കൃതിയും അദ്ദേഹത്തിനു സ്വന്തം പ്രാണങ്ങളായിരുന്നു.